معرفی هیئت مدیره

نورالدین زرین کلک
رئیس هیئت مدیره

صفحه ایشان در سایت آسیفا

 

 

 

 

 

احمد عربانی
عضو هیئت مدیره و سردبیر نشریه آسیفا ایران

صفحه ایشان در سایت آسیفا

 

 

 

 

اسماعیل شرعی
عضو هیئت مدیره و خزانه دار

صفحه ایشان در سایت آسیفا

 

 

 

 

 

روانبخش صادقی
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

صفحه ایشان در سایت آسیفا

 

 

 

 

علی نوری اسکویی
عضو هیئت مدیره

صفحه ایشان در سایت آسیفا